• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  6,400 6,400
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  2,524 2,560
  0.67
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  6,870 6,800
  -3.13
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,470 1,479
  5.95
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  8,740 8,780
  -1.13
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,813 4,759
  -1.94
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,615 2,650
  2.16
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  24,350 24,340
  -0.12
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  1,864 1,874
  1.08
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,072 4,050
  -0.66
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  4,624 4,620
  -2.55
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,930 8,990
  5.89
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  901 910
  0.33
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,680 1,713
  2.7
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,443 1,479
  2.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  2,892 2,914
  -1.02
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,483 1,489
  -1.39
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  16,300 16,390
  5.95
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  13,670 13,540
  -1.1
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,158 4,154
  -0.62
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,970 8,000
  0.38
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  33,570 34,490
  2.89
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  11,330 11,470
  3.89
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  2,388 2,400
  -0.33
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,560 6,260
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  12,210 12,330
  0.24
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  4,082 4,060
  -0.51
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,036 3,047
  -3.58
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  5,520 5,520
  1.1
  98,255,194
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,300 5,280
  -1.31
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,830 25,000
  1.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,446 2,380
  -4.42
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,510 14,490
  -0.14
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,678 2,739
  -1.97
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  11,430 11,140
  -3.3
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,123 3,178
  -1.7
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  4,392 4,347
  -1.36
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  3,636 3,694
  1.4
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  3,835 3,841
  0.05
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,393 3,355
  -1.06
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  1,482 1,513
  2.86
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,910 20,730
  -1.29
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,155 3,165
  0.32
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  2,039 2,040
  -2.49
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  18,460 18,460
  -0.65
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  7,490 7,540
  5.9
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,759 2,817
  2.44
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  5,100 5,100
  -0.39
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  14,680 14,430
  -2.04
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  2,113 2,100
  -0.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  2,953 3,000
  1.21
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  1,875 1,868
  -1.74
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,842 2,785
  -2.69
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,580 5,550
  -0.18
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  3,102 3,110
  0.16
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  25,650 25,690
  5.98
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  13,630 13,500
  -2.32
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  8,600 8,600
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,366 2,385
  -0.04
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  17,930 18,120
  1.17
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,225 3,275
  -2.88
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  7,140 6,970
  -2.92
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,940 12,960
  -0.08
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  1,574 1,556
  -1.46
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  34,170 34,700
  3.15
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,100 8,100
  5.88
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  6,400 6,350
  -5.65
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  38,690 38,000
  -1.96
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,230 6,210
  -1.58
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  16,390 16,020
  -3.2
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  68,230 68,800
  1
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,367 5,530
  3.66
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  21,640 21,980
  1.2
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,263 1,280
  -1.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  6,840 6,930
  -1.28
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  875 886
  5.98
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,520 6,450
  -1.38
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  11,100 11,180
  0.72
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  13,920 13,590
  -2.51
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  3,425 3,382
  -1.2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,910 16,840
  -0.24
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  16,390 16,360
  -0.55
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  38,960 38,530
  -1.26
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  17,840 17,630
  -1.18
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  983 966
  -2.91
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  27,970 28,250
  1.47
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,630 10,530
  -2.86
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,033 3,898
  -3.75
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,080 8,210
  2.62
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  36,140 35,300
  -4.23
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  24,160 24,150
  -0.45
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  15,040 14,860
  -1.26
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  2,818 2,816
  -0.88
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,740 12,890
  1.34
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  1,730 1,750
  0.63
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,484 2,490
  0.61
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,014 4,000
  -0.72
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  3,338 3,342
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  16,680 16,340
  -2.27
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,950 20,970
  0.1
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  5,059 5,181
  1.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,830 9,810
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,500 7,500
  0.94
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  9,120 9,150
  -1.4
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,110 20,000
  -1.33
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  26,700 26,520
  -1.52
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  30,370 30,500
  2.01
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  1,204 1,202
  -2.75
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  5,014 5,149
  2.9
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  6,170 6,300
  3.79
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,999 4,011
  0.78
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  31,110 31,450
  0.7
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,910 8,720
  -3
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  7,250 7,250
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  17,960 18,000
  0.33
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  1,959 1,965
  1.34
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  6,450 6,480
  0.78
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,020 5,020
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,494 1,497
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  1,944 1,991
  -1.23
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  7,260 7,250
  -0.14
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  8,540 8,560
  0.23
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,101 4,105
  0.07
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  57,960 59,000
  2.43
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  185,410 184,000
  -1.1
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  31,540 31,490
  -0.22
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  7,560 7,510
  -2.34
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,154 1,152
  -1.29
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  3,899 3,931
  -1.11
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,516 2,550
  2.2
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,686 2,718
  1.42
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  22,330 22,210
  -0.67
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  21,790 21,610
  -0.83
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  3,988 3,991
  0.03
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,047 4,054
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,871 3,810
  -1.7
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,005 2,003
  -0.5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  6,130 6,050
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  6,130 6,130
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  5,890 5,830
  -1.19
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  13,960 13,920
  -2.93
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  1,745 1,760
  0.92
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  2,422 2,419
  -3.05
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,120 13,120
  -0.15
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  21,310 21,190
  -2.03
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  14,150 14,150
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  14,150 14,120
  0.64
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  16,090 16,000
  -1.11
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  12,230 12,390
  -1.82
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  2,366 2,390
  0.8
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  25,570 25,500
  -0.39
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  29,150 29,200
  0.52
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  18,690 18,300
  -2.14
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  22,180 22,600
  0.13
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  23,980 24,040
  -0.08
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  10,040 10,000
  -0.4
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  6,070 6,120
  1.16
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,004 1,010
  -0.88
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  1,736 1,756
  -2.5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  26,670 26,710
  1.91
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  13,390 13,350
  -0.15
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  50,460 50,240
  -3.63
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  4,151 4,070
  -2.16
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  11,920 11,860
  -4.97
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,638 1,638
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,092 4,100
  0.12
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,497 1,500
  -1.83
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,277 2,286
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  10,050 9,820
  -3.82
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  3,232 3,200
  -1.87
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  22,490 22,180
  -1.47
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  27,030 26,650
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,990 9,850
  -1.79
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  25,010 25,020
  0.2
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  10,410 10,580
  2.12
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  1,489 1,467
  -2.13
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  31,320 31,390
  4.98
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  55,130 54,870
  -3.19
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  11,410 11,500
  0.88
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  32,920 33,020
  0.21
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  13,810 13,910
  0.58
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  6,170 6,140
  -0.32
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  12,120 12,120
  0.17
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  22,780 23,000
  1.23
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  3,584 3,608
  0.67
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  19,300 19,100
  -1.65
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  5,730 5,770
  1.23
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  18,790 18,220
  -3.03
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  16,940 17,020
  0.41
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,854 3,823
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  70,180 69,650
  -0.77
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  4,070 4,107
  1.33
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  6,020 6,090
  1.16
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  13,050 12,950
  -0.84
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  25,420 25,420
  5
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  110,500 110,400
  -2.28
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  9,740 9,770
  0.1
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  1,855 1,837
  -0.6
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  1,318 1,311
  -0.46
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  8,600 8,630
  0.47
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  2,270 2,240
  -0.31
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  22,940 22,700
  -4.94
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  37,260 37,490
  4.98
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  16,360 16,690
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  9,060 9,070
  4.98
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,424 2,490
  3.28
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,915 1,953
  -1.06
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  16,740 16,900
  -2.42
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  12,030 11,940
  -4.33
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  4,583 4,610
  0.07
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  23,890 24,950
  4.96
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  37,870 38,800
  -1.77
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  12,940 12,940
  -0.15
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,470 35,300
  -3.39
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  6,820 6,900
  -1
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  112,050 111,000
  -1.02
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  5,140 5,180
  -0.19
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  10,410 10,400
  -1.33
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,440 8,180
  -3.54
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  6,920 6,950
  -2.25
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,178 2,165
  0.19
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,650 7,550
  -1.82
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  22,030 22,130
  -2.47
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  6,380 6,340
  -0.94
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  15,170 14,950
  -2.67
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  68,040 67,400
  -1.32
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  4,458 4,438
  -0.85
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  26,600 26,940
  -3.37
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,646 1,641
  -4.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  9,300 9,230
  -1.39
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,421 1,375
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,890 17,600
  -2.28
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,257 1,264
  -2.24
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,220 8,360
  -1.42
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,575 1,592
  -3.52
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  14,690 14,670
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  12,740 12,670
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  10,430 10,520
  0.96
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  68,230 68,000
  -1.26
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  3,526 3,520
  -4.19
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  7,110 7,170
  1.27
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  8,960 9,020
  -2.7
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,258 3,251
  -0.91
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  9,710 9,670
  -4.92
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,344 3,337
  -0.74
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,294 3,342
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  8,250 8,120
  -3.91
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  4,667 4,746
  1.89
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  24,050 24,100
  0.21
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  73,500 73,000
  -2.42
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  62,680 62,680
  -4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  16,250 16,070
  0.82
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,046 1,036
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,821 2,771
  -3.35
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,390 6,410
  1.58
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  11,640 11,520
  -2.21
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,562 3,609
  0.45
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  19,870 20,120
  -3.5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  17,380 17,250
  -0.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  6,420 6,360
  -1.09
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  28,060 27,720
  -1.39
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  38,490 39,400
  2.85
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  37,580 38,000
  1.41
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  6,020 5,990
  -0.83
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  24,350 24,090
  -1.11
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  51,610 51,700
  0.62
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,390 7,380
  -0.4
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,550 12,260
  -2.7
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  83,170 83,230
  -1.33
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  13,020 12,800
  -2.74
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  41,370 41,600
  0.56
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  12,420 12,090
  -1.39
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,209 4,222
  -1.05
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  1,722 1,730
  1.05
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  30,450 29,560
  -4.65
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  1,581 1,568
  -1.26
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,890 24,990
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,775 1,822
  2.53
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  27,040 27,190
  1.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  55,550 55,310
  -0.47
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  14,470 14,610
  4.96
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  1,307 1,296
  -4.92
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  425,170 434,920
  -1.62
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  22,710 22,300
  -3.88
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,520 25,090
  -2.86
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  16,060 15,510
  -3.84
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  20,200 20,260
  1.2
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  2,950 2,935
  -2
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  109,740 109,700
  0.4
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  18,570 18,000
  -0.33
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  9,190 8,840
  -0.34
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  8,190 8,250
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,109 3,122
  4.98
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  12,260 12,350
  0.41
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  11,670 11,990
  -0.99
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  9,060 9,000
  0.33
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  2,799 2,779
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,430 8,310
  -1.07
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  16,220 16,130
  -1.1
  0
 • مخابرات
  همراه
  7,560 7,500
  -0.79
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,043 3,028
  -0.75
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,250 6,250
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  16,570 16,100
  -3.48
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,257 3,185
  -3.83
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,030 5,040
  0.2
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,110 7,140
  1.85
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  26,430 26,000
  -1.29
  2,348,241
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,143 4,160
  0.43
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  41,760 41,460
  -0.81
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  16,860 17,440
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  6,670 6,700
  0.45
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  6,320 6,420
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,990 4,950
  -0.6
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  5,910 5,740
  -4.17
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  23,710 23,300
  -1.73
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  18,860 19,000
  1.23
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,023 3,060
  1.83
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  25,570 24,610
  -3.79
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  38,710 38,690
  0.05
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  2,395 2,365
  -1.5
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  97,530 96,300
  -2.29
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,893 4,930
  0.94
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  57,460 57,000
  -0.75
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  6,350 6,400
  0.95
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  110,260 109,850
  -0.36
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  3,293 3,292
  0.21
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  127,960 127,000
  -0.77
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  10,320 10,400
  0.97
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  3,860 3,886
  0.8
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  932 933
  -1.06
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  7,390 7,370
  -0.54
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  34,870 34,870
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  34,870 34,770
  -1.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  8,510 8,660
  2
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  8,820 8,640
  -2.26
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  2,574 2,578
  -1.49
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,392 1,372
  -3.18
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  11,380 11,380
  0
  341,219
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  35,950 36,060
  0.47
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,391 1,380
  -1.64
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  18,700 18,780
  -2.14
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  19,190 18,890
  -1.61
  0
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  103,290 102,620
  -0.66
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  6,800 6,880
  1.33
  0
 • محصولات شیمیایی
  کیمیاتک
  23,140 23,050
  -1.96
  0
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  3,731 3,740
  -0.03
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  73,920 73,610
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسبزوار
  25,370 24,910
  -2.47
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  17,720 17,780
  0.34
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,770 2,842
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,440 2,454
  4.96
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,006,000 1,006,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  957,000 957,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  982,000 982,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,007,335 1,007,335
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  999,500 999,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,035,000 1,035,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  944,300 944,300
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  1,011,000 1,011,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صملی404
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز304
  1,000,725 1,000,725
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صغدیر408
  1,002,863 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010518
  991,453 988,000
  -0.11
  3
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا049
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  مشیر304
  933,000 933,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  صرزم4411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صند412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010719
  949,900 949,900
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010819
  945,000 945,000
  0.53
  1
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن502
  985,000 985,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن052
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد406
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  صغدیر504
  993,327 993,327
  0.34
  98,700
 • اوراق تامین مالی
  اگ020318
  835,000 835,000
  0.18
  1
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صغدیر505
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  23,550 23,500
  1.51
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  710 703
  -1.54
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  105,700 105,950
  -1.94
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  17,670 17,540
  -4.98
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,693 2,636
  -2.59
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,246 2,270
  1.57
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  26,850 26,750
  1.52
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  13,500 13,310
  -5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  6,900 6,810
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,520 10,300
  -2.65
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  6,500 6,340
  -1.55
  0
 • قند و شکر
  قچار
  10,810 10,600
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  20,000 19,900
  -1.49
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  13,580 13,800
  1.92
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,300 45,800
  1.55
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  34,050 34,250
  0.15
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  11,240 10,990
  -2.57
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  15,930 15,550
  -2.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  8,160 8,150
  -0.12
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  11,690 11,700
  0.09
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  21,650 21,400
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  4,796 4,801
  0.29
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  5,470 5,450
  -4.89
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  7,880 7,880
  4.93
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  7,920 7,890
  -1.74
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  6,050 6,100
  -3.33
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,185 1,187
  0.17
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  3,362 3,425
  3.35
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  18,300 18,020
  -4.96
  1,448,132
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  6,540 6,500
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  5,230 5,220
  -0.19
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  1,062 1,072
  1.32
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  5,210 5,200
  -0.19
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,933 2,892
  -1.33
  0
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  4,107 4,083
  -3.63
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  تبرک
  6,910 6,970
  4.97
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بگیلان
  12,100 11,980
  -1.16
  0
 • بدون صنعت
  مادیرا
  2,295 2,295
  -0.65
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ومعلم
  1,254 1,234
  -3.22
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگهر
  43,950 43,400
  -1.25
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بزاگرس
  4,228 4,250
  -2.59
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رنیک
  9,810 9,730
  -2.7
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بجهرم
  1,873 1,873
  -2.4
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غویتا
  3,565 3,650
  3.46
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  هجرت
  17,000 17,060
  0.24
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتوزیع
  29,550 29,800
  -0.17
  0
 • محصولات شیمیایی
  شصدف
  34,400 34,200
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ومهان
  4,280 4,261
  -0.4
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پیزد
  8,220 8,240
  -0.48
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساوه
  50,450 51,000
  0.2
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگیلا
  11,260 11,130
  -2.2
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رافزا
  52,800 52,600
  -0.47
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگویا
  9,600 9,580
  -0.21
  0
 • محصولات شیمیایی
  آریا
  71,750 71,750
  0
  0
 • هتل و رستوران
  گدنا
  10,860 10,830
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاروم
  12,980 12,980
  -1.29
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زملارد
  9,720 9,710
  1.57
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بنو
  3,740 3,765
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غصینو
  9,380 9,270
  -1.8
  0
 • محصولات چوبی
  چخزر
  26,250 26,200
  -1.87
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپیدار
  20,450 20,500
  -2.15
  0
 • فلزات اساسی
  فتوسا
  8,080 8,050
  1
  4,955,770
 • فلزات اساسی
  فگستر
  9,260 9,320
  4.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغدیر
  14,200 13,700
  -3.66
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآفرین
  3,704 3,638
  0.89
  0
 • فلزات اساسی
  فروسیل
  24,700 24,700
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  لطیف
  35,900 35,800
  -1.51
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکام
  28,650 28,750
  0.52
  0
 • استخراج کانه های فلزی