• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,170 8,060
  -1.83
  720,268
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  2,747 2,662
  1.93
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  15,290 15,120
  -4.97
  1,976,374
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,764 1,782
  4.95
  40,015,649
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  9,880 9,700
  -2.12
  291,834
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,180 5,180
  0
  4,523,731
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,386 3,400
  0.68
  4,129,478
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  24,400 24,480
  4.97
  2,669,584
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  1,991 1,974
  -1.1
  4,608,463
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,813 3,784
  -0.32
  1,799,679
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  7,530 7,470
  -4.96
  34,737,754
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,170 8,230
  0.73
  6,815,630
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,544 4,550
  0.71
  5,779,781
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,072 2,055
  -2.19
  170,620,328
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,496 1,478
  -1.6
  2,727,592
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  2,995 3,006
  4.99
  309,661,866
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,857 1,869
  5
  150,187,969
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  8,920 8,670
  -1.7
  2,167,475
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,030 27,010
  -0.07
  1,915,793
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,116 4,050
  -3.25
  3,678,270
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  14,160 13,720
  -3.31
  64,159
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,830 11,560
  -4.3
  619,443
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  34,010 34,820
  4.97
  729,460
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  13,110 13,100
  0.31
  727,327
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  3,022 2,942
  -3.7
  2,334,509
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,520 18,240
  -1.62
  64,258
 • فلزات اساسی
  فجر
  23,180 22,880
  -2.76
  1,297,853
 • فلزات اساسی
  فخوز
  6,450 6,360
  -1.7
  5,434,823
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  11,620 11,400
  -4.92
  3,694,711
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,100 10,020
  -1.96
  56,379,579
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,560 6,650
  0.91
  6,543,252
 • فلزات اساسی
  فرآور
  30,660 30,930
  4.99
  1,294,791
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,700 5,630
  -2.43
  1,928,962
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,330 14,440
  0.7
  12,248,419
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,854 2,741
  -1.86
  146,416,253
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  23,530 23,260
  -1.19
  4,185,732
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,671 2,638
  -1.09
  164,903,123
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  6,820 6,690
  -2.48
  415,834
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,237 4,168
  -0.79
  8,519,563
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  3,841 3,770
  -2.08
  2,765,473
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  8,960 8,770
  -2.66
  662,682
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  1,763 1,746
  -2.95
  7,293,825
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  140,640 139,850
  -5
  179,552
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  19,170 19,080
  -1.95
  453,944
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,091 3,025
  -2.29
  8,862,446
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  4,460 4,370
  -5
  8,820,334
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,840 15,780
  0.83
  2,484,251
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  10,020 9,990
  -4.95
  4,103,737
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  4,059 3,966
  -4.98
  2,341,171
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  9,430 9,500
  0
  27,236,392
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  15,450 15,280
  -0.71
  5,599,607
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  3,158 3,160
  -1.99
  8,344,517
 • مخابرات
  اخابر
  7,420 7,410
  -5
  16,498,333
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  76,360 77,310
  -2.02
  248,864
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  2,480 2,450
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  3,551 3,515
  -4.97
  6,810,267
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,650 6,620
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,230 6,230
  4.88
  3,730,730
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,040 14,120
  2.17
  1,034,428
 • فلزات اساسی
  فنوال
  19,200 19,100
  -4.93
  2,795,964
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  11,290 11,150
  -1.85
  1,510,635
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  9,900 9,690
  -2.52
  1,664,946
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  1,893 1,865
  -1.74
  1,359,967
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  40,230 40,250
  2.26
  2,139,099
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,671 3,682
  5.97
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  9,440 9,620
  4.91
  5,101,217
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  13,230 13,220
  0
  1,851,297
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  16,330 16,080
  -2.19
  362,003
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  43,120 43,130
  -0.12
  1,749,066
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  11,560 11,520
  -0.52
  445,556
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  16,690 16,480
  -4.57
  11,753,357
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  51,310 51,400
  -0.68
  1,129,991
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,780 5,720
  -2.22
  38,738,354
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  30,510 30,000
  -4.55
  3,889,706
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  79,330 79,440
  0
  1,535,837
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  16,000 15,760
  -3.49
  5,350,184
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,344 3,265
  -4.95
  7,695,344
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  22,860 22,900
  0.35
  1,530,913
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,464 2,456
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  10,830 10,740
  -4.87
  27,510,414
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  41,760 42,000
  0.17
  317,597
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  20,260 20,240
  -3.2
  856,126
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,830 12,630
  -1.94
  1,556,195
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  16,620 16,360
  -4.88
  1,163,514
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  3,590 3,590
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  13,970 14,370
  -1.64
  1,608,396
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  15,030 14,970
  -3.29
  4,222,221
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,710 25,170
  -2.37
  87,547
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  15,700 15,710
  3.29
  1,699,115
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,128 1,136
  4.99
  31,744,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  21,620 21,130
  -4.39
  334,636
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,310 9,330
  -3.01
  4,025,576
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,610 5,580
  -0.89
  416,529
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,930 7,870
  -0.88
  258,051
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  40,430 39,890
  -4.98
  1,283,433
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  18,100 17,540
  -4.98
  436,212
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,140 12,870
  -2.5
  242,151
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  2,903 2,900
  -4.64
  13,383,577
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,280 13,160
  -1.2
  461,545
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  7,410 7,440
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,164 2,189
  1.77
  10,155,647
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  7,630 7,640
  -1.42
  3,554,104
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,738 4,635
  -1.15
  3,223,063
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  30,130 29,990
  -4.97
  1,377,806
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,180 19,750
  -2.32
  111,092
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,810 4,750
  -2.46
  9,329,101
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  7,100 7,150
  -2.19
  2,499,539
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,170 6,090
  -4.09
  2,881,311
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  20,750 20,660
  -1.01
  1,604,989
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,890 13,590
  -3.07
  631,834
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  19,570 19,580
  -0.36
  839,749
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  39,010 39,000
  0.46
  622,271
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,035 2,016
  -0.35
  10,505,370
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  4,930 4,910
  0.82
  6,516,180
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  10,000 9,870
  -3.8
  1,839,883
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,930 7,950
  0.25
  593,359
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,704 3,827
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  42,590 42,620
  -0.4
  296,455
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  7,960 7,990
  0.25
  2,169,205
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  10,300 10,200
  -2.86
  2,343,843
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  22,990 22,310
  -3.71
  313,854
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,112 2,104
  0.29
  23,464,448
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,110 7,090
  -4.96
  3,445,069
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,920 5,810
  -2.35
  675,534
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,198 1,199
  -0.66
  18,552,606
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,622 2,625
  4.25
  46,779,203
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  16,040 16,000
  -0.37
  1,891,589
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,080 13,320
  2.3
  6,834,136
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,810 6,690
  0.3
  3,876,015
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  52,760 52,940
  0.09
  1,036,996
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  177,710 176,500
  -1.25
  634,105
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  30,900 30,920
  -0.29
  1,278,036
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,620 5,450
  -4.72
  1,054,531
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,020 5,990
  -1.32
  54,344,458
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,220 1,228
  0.16
  35,707,007
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,328 4,320
  1.79
  28,972,320
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,093 3,080
  -1.6
  6,221,123
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,576 3,569
  -1.27
  5,726,587
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  21,870 21,300
  -2.87
  517,994
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,820 23,230
  -2.72
  88,058
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,074 4,130
  -1.03
  2,495,457
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  5,830 5,760
  -4
  2,065,726
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,930 5,930
  -0.34
  723,827
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  4,707 4,618
  -5
  2,171,655
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,623 2,610
  -3.69
  80,246,087
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,050 12,000
  -4.99
  26,649,936
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,050 12,050
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  4,882 4,883
  4.99
  4,031,586
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  21,520 21,110
  -4.18
  18,761,775
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  2,627 2,611
  -1.55
  6,400,241
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,340 8,280
  -1.43
  9,771,177
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  19,610 19,330
  -2.32
  353,689
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  23,450 23,570
  -0.21
  2,089,855
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  26,440 26,360
  -4.97
  13,253,540
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  23,590 23,750
  1.32
  484,075
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  15,520 15,580
  -2.69
  3,442,168
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  2,859 2,877
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  45,870 45,960
  -1.5
  1,217,657
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  19,040 18,600
  -4.96
  1,177,619
 • فلزات اساسی
  فایرا
  16,200 15,730
  -3.56
  699,830
 • فلزات اساسی
  فمراد
  15,600 15,670
  4.89
  2,961,425
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  21,530 21,340
  -3.48
  876,233
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  30,320 30,470
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  37,110 36,780
  2.51
  1,454,240
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  868 864
  -4.64
  89,968,880
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  3,200 3,137
  -2.24
  12,566,954
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  29,250 28,960
  -4.92
  1,343,828
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  20,660 20,890
  0.87
  391,111
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  68,120 68,170
  4.99
  931,071
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,250 7,240
  0.28
  787,705
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  48,750 48,660
  -5
  322,469
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,095 2,083
  0.29
  45,375,990
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  21,020 20,970
  1.35
  1,316,175
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,826 1,831
  4.99
  210,051,589
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,847 1,827
  -3.23
  19,769,551
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  12,980 13,420
  2.91
  803,298
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  97,650 95,510
  -3.61
  448,622
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  24,060 24,300
  1
  314,290
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,890 10,160
  1.8
  868,505
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  24,050 23,920
  0.46
  538,572
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  13,630 13,400
  -2.83
  387,013
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  24,410 24,410
  4.99
  1,156,390
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  77,320 76,560
  -4.99
  3,855,613
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  12,740 12,780
  4.93
  11,121,974
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  24,340 24,360
  5
  655,606
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  30,360 30,260
  3.7
  1,223,649
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  19,590 19,680
  4.96
  1,762,779
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  36,050 36,800
  2.42
  82,053
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  20,890 20,700
  1.22
  1,344,952
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,850 4,950
  3.34
  2,124,454
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  43,270 43,350
  0.74
  879,333
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  6,510 6,380
  -4.92
  1,649,832
 • فلزات اساسی
  فخاس
  23,840 22,930
  -4.02
  191,910
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,340 28,400
  -0.25
  227,941
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,094 3,063
  -4.16
  16,069,017
 • قند و شکر
  قصفها
  82,170 81,350
  -1.39
  68,253
 • قند و شکر
  قزوین
  26,480 26,620
  -4.18
  797,942
 • قند و شکر
  قهکمت
  4,602 4,500
  -2.95
  570,413
 • قند و شکر
  قشهد
  14,430 14,310
  -1.17
  392,890
 • قند و شکر
  قلرست
  17,420 17,690
  0.97
  255,197
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  145,050 144,490
  -4.72
  980,778
 • قند و شکر
  قمرو
  23,130 22,600
  -3.83
  245,106
 • قند و شکر
  قنیشا
  40,060 40,500
  -0.02
  624,968
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,123 2,168
  4.08
  6,820,240
 • قند و شکر
  قپیرا
  7,660 7,750
  1.17
  106,298
 • قند و شکر
  قثابت
  1,910 1,875
  -3.35
  20,698,546
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  36,190 35,500
  -2.79
  329,219
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  24,070 24,160
  5
  1,181,009
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  12,340 12,200
  0
  880,180
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  10,520 10,240
  -1.92
  1,349,302
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,480 6,550
  1.55
  765,854
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,057 2,046
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  26,520 25,520
  -4.06
  2,413,730
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  20,600 20,710
  4.97
  6,914,208
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  3,962 3,951
  -4.98
  4,790,180
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  82,030 80,230
  -1.39
  800,767
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  22,080 22,000
  -0.72
  592,887
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,880 28,060
  0.86
  302,796
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  125,130 124,580
  -5
  357,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  7,780 7,720
  -4.93
  3,960,211
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,672 3,682
  0.11
  1,069,624
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  13,750 13,610
  -3.41
  1,474,600
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,010 13,090
  -4.1
  3,381,717
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  6,750 6,930
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,547 2,534
  -0.98
  9,674,161
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,210 8,050
  -2.42
  579,803
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  13,470 13,390
  -0.67
  7,625,186
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  8,650 8,360
  -2.79
  4,511,719
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  21,350 21,130
  -4.99
  848,969
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  141,910 142,500
  -0.25
  352,148
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,160 6,070
  3.06
  18,123,461
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  72,220 71,640
  -5
  276,127
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,052 1,041
  -1.7
  12,426,127
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  14,460 14,460
  4.93
  1,223,788
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  2,568 2,442
  -4.98
  79,716
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,660 17,690
  0.51
  257,480
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,495 1,467
  -3.49
  21,447,483
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,280 7,190
  -4.89
  3,981,064
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,060 2,057
  3.89
  69,859,452
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  64,580 63,900
  -4.41
  204,237
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  19,810 19,940
  0.3
  8,149,391
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  9,320 9,260
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  80,780 81,410
  4.99
  292,324
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,180 17,200
  0.23
  1,382,721
 • فلزات اساسی
  فنورد
  178,860 178,570
  -1.09
  110,848
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  13,700 14,190
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,322 3,320
  3.94
  21,269,752
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  13,060 12,800
  -2.22
  451,684
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,146 3,070
  -3.03
  3,817,346
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  5,270 5,260
  0.19
  7,725,935
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  7,380 7,350
  -4.92
  9,232,061
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  8,790 8,870
  1.37
  468,407
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,540 30,860
  -0.42
  495,351
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  103,770 103,440
  -5
  468,122
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  41,150 41,290
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  18,160 17,990
  -1.48
  1,120,371
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,124 1,112
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,490 4,419
  -2
  1,039,999
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  4,484 4,357
  -4.99
  1,688,647
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  12,060 11,910
  -3.33
  1,406,972
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,420 3,389
  -0.82
  2,464,230
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  28,190 27,740
  -5
  1,160,714
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  25,860 25,960
  4.97
  2,827,622
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  6,080 5,960
  -4.94
  3,366,857
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  25,500 25,260
  -3.92
  483,026
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  48,880 49,000
  2.28
  312,477
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  35,820 35,400
  -1.31
  69,915
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  6,170 6,070
  -2.41
  1,561,329
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  29,740 28,550
  -4.99
  98,804
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  29,450 29,810
  -1.58
  790,174
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,040 6,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  15,770 15,700
  -0.25
  2,549,525
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  57,490 57,930
  4.98
  484,172
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  15,210 15,130
  -4.78
  1,448,168
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  45,090 43,770
  -4.99
  189,532
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,540 9,780
  4.94
  1,230,661
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,144 4,014
  -4.95
  1,410,250
 • قند و شکر
  قشکر
  2,578 2,508
  -3.13
  6,647,030
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  29,120 29,290
  4.98
  1,667,063
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  15,060 14,770
  -2.44
  123,774
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,756 1,730
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  20,160 20,170
  -2.47
  1,527,804
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  89,580 89,190
  -2.83
  132,751
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,631 4,492
  -3.91
  1,031,692
 • فلزات اساسی
  فسرب
  1,840 1,860
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  441,500 440,080
  -0.56
  12,155
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  21,610 21,280
  -5
  881,650
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  36,440 35,880
  -4.98
  622,778
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  15,590 15,160
  -4.95
  421,674
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  71,840 73,980
  5
  412,494
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  4,184 4,078
  -4.99
  23,676,550
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  40,800 40,690
  -5
  1,065,471
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  51,410 50,550
  -1.4
  233,764
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  8,090 8,080
  0.75
  914,285
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,490 8,500
  4.94
  2,531,182
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  18,830 18,620
  -4.9
  924,369
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  13,760 13,880
  0.29
  590,121
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  7,790 7,670
  -4.96
  29,984,059
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,399 3,401
  1.34
  6,110,251
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,250 10,180
  -2.96
  11,957,375
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,820 13,740
  -1.43
  6,437,769
 • مخابرات
  همراه
  8,430 8,400
  -0.59
  2,426,232
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,378 3,340
  -1.85
  13,140,442
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,030 6,010
  -0.33
  7,560,327
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  18,450 18,520
  0.49
  1,685,444
 • فلزات اساسی
  کاوه
  14,660 14,730
  0.07
  3,430,646
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,910 5,750
  -3.04
  326,107
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  24,130 24,290
  0.75
  809,466
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,170 5,110
  -0.39
  6,287,967
 • محصولات شیمیایی
  جم
  48,290 48,690
  0.68
  661,574
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  11,280 10,930
  -3.27
  375,707
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  15,120 14,860
  -3.57
  453,026
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  12,350 12,330
  -4.93
  3,230,238
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,215 4,193
  -0.52
  21,289,491
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,470 7,520
  1.48
  1,232,413
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  13,290 13,000
  -2.48
  178,534
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  17,630 17,640
  9.98
  7,418,970
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,644 3,700
  -1.86
  10,001,537
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  30,480 29,770
  -2.43
  93,171
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  107,530 107,650
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  193,570 190,680
  -3.09
  447,952
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  111,240 110,450
  -4.25
  5,060,281
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,140 5,250
  1.55
  2,198,230
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  43,670 42,840
  -2.77
  544,258
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,670 5,680
  0
  1,106,088
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  114,000 115,100
  1.23
  194,679
 • فلزات اساسی
  فسازان
  19,730 19,650
  -0.1
  815,825
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  129,940 131,800
  2.65
  419,045
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  8,990 9,100
  3.41
  29,986,583
 • فلزات اساسی
  کویر
  6,020 6,020
  0.5
  7,947,913
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  11,190 11,100
  -1.25
  50,034,910
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  10,430 10,500
  -0.38
  3,844,249
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  102,610 102,610
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  102,610 102,610
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  102,610 101,840
  -1.98
  3,202,504
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  9,390 9,340
  -0.85
  1,691,278
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  11,000 10,690
  -4.04
  577,384
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  2,987 2,999
  0
  15,638,176
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,561 1,534
  -2.36
  17,912,027
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  12,270 12,290
  0.24
  1,318,894
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  47,540 46,870
  -1.68
  1,203,954
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  450 432
  -4.64
  12,671,900
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  431 429
  -0.92
  40,706,571
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  729 693
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,209 1,990
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  726 690
  -4.96
  52,192
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,369 1,301
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  635 604
  -4.88
  574,629
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,333 1,200
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  428 430
  0
  76,095,446
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  436 437
  0
  39,239,943
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  437 437
  -0.23
  48,144,502
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  437 438
  0
  14,915,687
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,389 1,390
  0.14
  8,593,570
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  58,190 57,800
  -5
  4,951,369
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  21,810 21,810
  0
  1,189,090
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  71,810 71,200
  -0.84
  848,397
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,192 4,141
  -2.36
  2,662,654
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,298 4,285
  -0.33
  6,417,618
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  91,530 90,600
  -2.32
  591,147
 • فلزات اساسی
  فسبزوار
  33,900 33,610
  -1.67
  5,453,079
 • فلزات اساسی
  میدکو
  45,840 45,720
  -0.54
  1,317,300
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,963 4,969
  4.3
  8,365,363
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  999,997 999,997
  0
  11
 • مخابرات
  صخابر102
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  965,392 965,392
  -0.99
  68
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,201 952,201
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  997,000 997,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  949,150 949,150
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  900,000 900,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  968,000 968,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  959,000 959,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  976,000 976,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  971,000 971,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  990,000 990,000
  -1
  6
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  935,000 935,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,030,000 1,030,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  997,880 997,880
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صملی404
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  925,000 925,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  صمعاد407
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010155
  913,250 913,250
  0.36
  330,056
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز304
  1,000,419 1,000,419
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  32,296
 • محصولات شیمیایی
  همارون0209
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  31,150 30,420
  -5
  298,589
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  4,210 4,200
  -2.14
  10,525,972
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  6,034 6,034
  4.21
  7,336,591
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  5,421 5,398
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  6,830 7,000
  -1.39
  1,883,637
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  2,174 2,154
  -2.36
  6,413,928
 • فلزات اساسی
  فولای
  16,262 16,662
  5
  442,991
 • هتل و رستوران
  سمگا
  13,297 13,400
  -4.25
  146,002,982
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  8,367 8,288
  -5
  1,589,890
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  6,527 6,399
  -0.87
  4,305,578
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  254,246 253,871
  -0.1
  267,401
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  15,804 15,390
  -3.05
  394,737
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,724 3,702
  -4.98
  13,278,002
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,581 3,559
  -1.06
  24,022,159
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,333 2,326
  -4.98
  6,443,676
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  176,898 173,451
  -2
  25,745
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  42,391 43,000
  3.02
  1,086,583
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  72,764 71,286
  -5
  134,956
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  959 956
  -2.15
  127,916,807
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  114,402 114,700
  0.08
  75,059
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  9,386 9,347
  -4.98
  4,336,512
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  20,618 20,000
  -3.75
  230,219
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  58,765 58,500
  3.88
  2,693,185
 • فلزات اساسی
  زنگان
  72,791 72,000
  3.14
  1,400,201
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  4,981 4,900
  -2.16
  539,102
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,127 12,038
  -4.99
  8,308,764
 • قند و شکر
  قچار
  9,665 9,338
  -5
  3,908,889
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  127,601 127,000
  -4.01
  1,004,109
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  4,057 3,990
  -3.34
  1,553,474
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  16,120 15,671
  -3.63
  234,910
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  46,047 46,150
  0.37
  680,587
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  25,549 25,300
  -1.31
  161,665
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  9,030 9,010
  1.81
  2,161,945
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  42,114 42,499
  0.88
  109,571
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  28,673 27,668
  -4.81
  334,424
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  4,650 4,535
  -4.73
  5,919,107
 • فلزات اساسی
  هرمز
  16,421 16,000
  -3.39
  2,032,840
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  15,202 14,658
  -5
  309,202
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  107,505 109,490
  1.87
  561,227
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  3,721 3,659
  -2.79
  1,304,256
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  17,601 17,000
  -4.56
  239,720
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,922 14,553
  -2.84
  940,870
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  4,462 4,391
  3
  11,337,930
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,640 6,591
  2.3
  3,268,202
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  23,749 23,700
  1.49
  756,635
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,083 7,060
  -0.68
  1,263,905
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  3,206 3,279
  2.82
  7,940,966
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  5,711 5,729
  -3.86
  3,173,429