• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  4,167 4,167
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  2,542 2,506
  -1.61
  1,327,673
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  6,840 6,700
  -3.6
  3,306,062
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,587 1,583
  1.6
  13,358,941
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  8,750 8,700
  -1.58
  987,336
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,243 5,278
  4.62
  6,924,512
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,671 2,660
  -1.15
  3,372,713
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  24,690 24,740
  -1.08
  1,292,056
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  1,936 1,960
  2.89
  10,575,624
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,109 4,058
  -1.46
  1,272,760
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  4,811 4,765
  -2.08
  10,354,356
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  10,020 10,020
  5.92
  23,391,705
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  928 914
  -2.45
  22,651,223
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,810 1,767
  -0.56
  135,816,379
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,468 1,494
  2.68
  4,084,980
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,046 3,024
  -1.27
  145,798,650
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,599 1,581
  0.89
  269,620,142
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  16,530 16,140
  -6
  7,514,410
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  13,540 13,280
  -2.57
  3,134,602
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,414 4,316
  -1.82
  1,490,216
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,980 7,990
  0.13
  133,668
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  33,550 33,700
  0.42
  343,734
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  11,260 11,150
  -2.28
  924,053
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  2,405 2,366
  -1.87
  1,012,746
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,620 6,490
  -1.07
  903,968
 • فلزات اساسی
  فجر
  12,440 12,300
  -2.23
  952,444
 • فلزات اساسی
  فخوز
  4,143 4,097
  -1.42
  9,841,148
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,145 3,100
  -3.25
  15,518,228
 • فلزات اساسی
  فولاد
  5,740 5,720
  -1.04
  61,677,930
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,480 5,500
  2.23
  4,648,332
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,270 24,120
  -3.52
  978,212
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,478 2,488
  0.12
  7,373,040
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,650 14,530
  -1.22
  5,647,325
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,939 2,871
  1.52
  58,955,910
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  11,340 11,100
  -2.55
  1,888,844
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  3,331 3,238
  -1.94
  342,049,797
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  4,394 4,324
  -1.59
  356,740
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  3,636 3,694
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  3,849 3,872
  0.75
  1,859,861
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,350 3,390
  0.5
  11,387,559
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  1,529 1,539
  1.25
  5,682,765
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,940 21,000
  -0.05
  389,505
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,158 3,180
  0.73
  459,098
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  2,239 2,188
  1.39
  22,422,050
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  19,040 19,100
  -0.1
  2,196,881
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  8,150 8,200
  4.99
  4,872,171
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,873 2,898
  3.24
  4,622,524
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  5,130 5,100
  -0.58
  13,198,001
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  14,980 14,840
  -1
  2,096,082
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  2,197 2,172
  -2.43
  8,498,674
 • مخابرات
  اخابر
  6,440 6,450
  -0.15
  11,025,362
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  3,088 3,071
  -1.19
  4,001,134
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  1,945 1,919
  -2.98
  11,906,814
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  2,874 2,867
  -0.62
  1,719,780
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,630 5,590
  -1.93
  25,368,841
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  3,118 3,105
  -0.58
  1,369,352
 • فلزات اساسی
  فنوال
  27,250 26,800
  -1.36
  977,513
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  13,310 13,350
  -1.77
  4,860,306
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  8,740 8,680
  -0.8
  4,557,918
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,391 2,404
  0.88
  4,617,909
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  17,980 17,800
  -1.33
  448,829
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,471 3,366
  -1.29
  12,109,882
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  7,130 7,030
  -1.4
  580,480
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,940 12,900
  -0.39
  239,786
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  1,604 1,575
  -2.11
  4,260,923
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  36,470 36,470
  5.99
  4,151,859
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  8,680 8,660
  0.93
  3,563,881
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  6,480 6,480
  -2.41
  16,297,378
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  38,620 37,850
  -2.1
  186,673
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  6,280 6,300
  0
  138,756,407
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  16,110 16,220
  -0.49
  7,642,001
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  68,790 68,650
  -0.17
  294,358
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,980 5,860
  3.17
  152,828,676
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  18,640 18,980
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,339 1,320
  -1.2
  55,714,730
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  7,110 7,020
  -2.5
  5,076,941
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  903 890
  -2.73
  30,810,236
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,510 6,420
  -1.68
  519,850
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  11,270 11,500
  2.04
  720,477
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  13,900 13,800
  -0.86
  203,511
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  3,450 3,410
  -2.24
  13,296,100
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,980 16,950
  -0.06
  439,655
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  17,320 17,400
  1.64
  2,422,514
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  38,790 38,640
  -0.74
  88,130
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  19,080 19,070
  2.86
  756,963
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,006 1,000
  -0.99
  7,037,656
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  28,300 28,860
  2.2
  143,043
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,670 10,560
  -1.58
  1,375,621
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,064 4,020
  -1.08
  992,219
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,090 8,000
  -1.72
  895,921
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  35,370 35,300
  -3.23
  401,031
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  24,020 23,530
  -2.12
  52,646
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  14,740 14,580
  -2.28
  701,745
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  2,837 2,811
  -2.43
  5,280,228
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,960 12,610
  -2.1
  1,010,665
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  1,862 1,877
  3.76
  9,217,441
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,529 2,558
  1.15
  5,865,921
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,024 4,039
  0.42
  3,354,147
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  3,355 3,350
  -0.33
  1,057,262
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  16,590 16,300
  -2.16
  225,777
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  21,020 20,780
  -1.24
  98,217
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  5,530 5,410
  0.93
  103,299,328
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,770 9,700
  -1.32
  1,898,903
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,610 7,630
  -1.55
  2,246,914
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  9,250 9,280
  1.31
  3,540,494
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,230 20,250
  0.35
  311,318
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  26,480 26,380
  -2.76
  788,878
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  30,240 30,320
  -0.03
  129,532
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  1,240 1,227
  -2.54
  12,722,736
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  5,340 5,350
  0.75
  14,812,772
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  6,180 6,010
  -3.22
  653,698
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  4,117 4,192
  3.46
  2,728,152
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  31,230 31,240
  -0.1
  156,128
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,770 8,540
  -3.5
  646,218
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  7,340 7,350
  -0.94
  1,900,037
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  18,500 18,500
  0.05
  945,774
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,031 2,041
  -0.1
  24,616,652
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  6,740 6,790
  1.8
  4,427,606
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,070 5,230
  3.77
  531,226
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,528 1,521
  -0.39
  7,927,750
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,167 2,155
  5.12
  72,559,042
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  7,250 7,130
  -1.79
  1,053,555
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  8,600 8,610
  0
  9,562,833
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  4,116 4,116
  -0.22
  1,586,703
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  58,550 59,000
  0.73
  529,283
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  181,740 180,500
  -1.74
  568,593
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  31,550 31,560
  0
  2,666,723
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  7,650 7,670
  0
  92,602,982
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,162 1,158
  -1.7
  12,158,967
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,062 4,034
  -2.23
  36,391,994
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,604 2,627
  0.96
  4,745,795
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,764 2,770
  0.36
  2,171,149
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  22,200 21,850
  -1.93
  1,170,561
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  21,900 22,090
  0.91
  85,861
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  4,046 4,025
  -0.57
  995,952
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,040 4,060
  0.37
  1,486,997
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,802 3,668
  -4.55
  1,059,762
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,080 2,092
  0.67
  35,056,049
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  6,130 6,050
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  6,130 6,130
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  5,950 5,980
  0.67
  196,029
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  13,690 13,600
  -3.75
  9,374,021
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  1,827 1,818
  -1.03
  5,182,191
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  2,482 2,485
  -0.28
  39,988,759
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  13,770 13,770
  0.07
  997,516
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,990 20,790
  -3.53
  1,920,231
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  13,880 13,880
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  14,090 13,880
  -5.06
  11,863,876
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  16,730 16,830
  0.48
  830,240
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  12,540 12,390
  -1.9
  456,973
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  2,376 2,380
  0.21
  748,133
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  24,470 24,190
  -4.99
  807,150
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  29,310 29,350
  0.03
  508,605
 • فلزات اساسی
  فایرا
  18,660 18,250
  -2.3
  235,063
 • فلزات اساسی
  فمراد
  24,430 24,430
  4.98
  4,960,020
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  24,070 24,050
  -0.37
  377,659
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  10,070 10,180
  1.19
  400,524
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  6,100 6,130
  0.49
  1,943,331
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,040 1,030
  -1.9
  42,027,910
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  1,814 1,772
  -1.5
  20,463,259
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  26,570 26,800
  -1.29
  889,814
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  13,840 13,600
  -2.86
  697,219
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  52,070 51,000
  -2.52
  78,259
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  4,150 4,081
  -2.11
  770,238
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  11,980 12,160
  0.75
  2,623,040
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,757 1,723
  -4.33
  88,879,084
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,221 4,220
  -1.49
  5,753,160
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,577 1,562
  -0.51
  116,067,156
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,294 2,272
  -3.28
  10,026,568
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  10,240 10,380
  1.47
  597,935
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  3,209 3,272
  1.02
  26,240,259
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  22,810 23,000
  0.97
  117,141
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  25,440 25,030
  -4.97
  2,729,699
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,450 10,220
  -0.58
  2,835,502
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  25,040 24,800
  -1.04
  131,904
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  10,490 10,600
  1.05
  160,322
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  1,493 1,470
  -1.67
  2,157,462
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  34,520 34,520
  4.99
  526,330
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  56,470 55,880
  -2.9
  1,348,837
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  11,490 11,350
  -1.39
  590,475
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  32,690 31,790
  -3.4
  89,331
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  13,750 13,750
  -0.43
  309,318
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  6,090 5,950
  -3.88
  1,506,713
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  12,120 12,340
  1.56
  529,087
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  22,980 23,010
  0.17
  71,023
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  3,660 3,611
  -1.74
  1,561,757
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  19,340 19,340
  -0.15
  289,198
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  5,670 5,580
  -3.29
  1,652,595
 • فلزات اساسی
  فخاس
  18,690 18,390
  -2.02
  742,278
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  16,790 16,180
  -4.09
  193,055
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,814 3,787
  -4.92
  20,466,578
 • قند و شکر
  قصفها
  75,460 76,130
  4.99
  251,412
 • قند و شکر
  قزوین
  4,270 4,365
  4.98
  2,234,522
 • قند و شکر
  قهکمت
  6,080 6,270
  3.98
  811,980
 • قند و شکر
  قشهد
  13,070 13,000
  -0.54
  212,539
 • قند و شکر
  قلرست
  26,140 27,000
  2.47
  5,575,240
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  112,780 112,690
  -1.62
  160,594
 • قند و شکر
  قمرو
  10,020 9,970
  -0.7
  262,507
 • قند و شکر
  قنیشا
  1,835 1,838
  -0.86
  5,030,089
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  1,332 1,341
  0.83
  2,267,694
 • قند و شکر
  قپیرا
  8,600 8,600
  0
  18,928
 • قند و شکر
  قثابت
  2,172 2,185
  -3.74
  36,365,796
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  22,990 22,800
  -1.21
  259,597
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  36,260 35,780
  -3.97
  386,781
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  16,360 16,690
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  9,450 9,180
  -3.16
  2,026,895
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,503 2,570
  4.98
  2,873,503
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,055 2,020
  0.6
  557,537,738
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  17,170 16,800
  -3.78
  1,132,025
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  11,800 11,800
  -4.53
  6,410,992
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  4,610 4,611
  0.54
  1,752,309
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  24,110 25,210
  5
  49,754
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  37,230 37,900
  -0.21
  298,680
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  13,000 13,230
  1.93
  249,994
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,730 35,650
  -2.28
  517,947
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  6,950 6,840
  -4.07
  2,642,311
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  113,730 114,450
  1.78
  52,389
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  5,250 5,180
  -0.77
  7,288,758
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  11,170 11,070
  3.17
  2,886,120
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,440 8,390
  -0.71
  257,184
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  6,910 6,900
  -2.68
  2,969,189
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,178 2,165
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,740 7,760
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  23,300 22,950
  -0.69
  15,883,445
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  6,280 6,150
  -3.76
  1,502,705
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  15,220 15,330
  0.72
  163,070
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  70,170 70,500
  1.67
  150,794
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  4,621 4,586
  -0.84
  2,058,625
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  27,310 26,940
  -3.34
  648,406
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,621 1,612
  -4.95
  76,701,994
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  9,670 9,840
  4.9
  1,742,940
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,421 1,375
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  18,130 18,010
  -0.66
  176,647
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,301 1,292
  -1.9
  32,424,533
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,840 8,660
  0.46
  5,330,047
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,658 1,643
  -0.48
  30,597,658
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  13,870 13,620
  -4.95
  6,901,136
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  13,150 13,030
  -2.54
  7,134,241
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  10,910 10,780
  -1.37
  350,914
 • منسوجات
  نمرینو
  68,860 69,700
  1.74
  65,124
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  3,688 3,702
  1.55
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  7,150 7,080
  -1.26
  437,580
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  9,110 9,240
  0.54
  10,735,181
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,556 3,541
  3.66
  54,620,617
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  9,710 9,670
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,336 3,298
  -2.45
  2,841,942
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,407 3,302
  -3.82
  5,000,617
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  8,970 9,010
  4.65
  32,754,328
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  4,759 4,780
  0.48
  291,023
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  24,050 24,390
  1.41
  134,335
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  75,220 74,990
  -1.16
  543,431
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  57,990 57,590
  -3.29
  3,686,096
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  17,310 17,520
  3.36
  2,141,786
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,905 2,851
  -1.96
  1,552,139
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,350 6,340
  -0.78
  870,852
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  12,430 12,350
  1.81
  1,910,380
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,665 3,669
  -0.76
  10,641,597
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  20,490 20,100
  -3.18
  905,120
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  18,710 18,810
  4.97
  1,492,786
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  6,530 6,450
  -3.73
  8,592,478
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  28,560 28,400
  -0.46
  61,666
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  39,540 39,890
  1.04
  70,031
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  37,460 37,000
  -1.28
  102,089
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  6,020 5,970
  -1.32
  1,111,318
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  24,280 23,800
  -2.1
  38,691
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  50,680 50,590
  -2.79
  379,219
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,370 7,180
  -2.71
  203,769
 • فلزات اساسی
  فسپا
  12,640 12,620
  -2.85
  1,360,161
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  87,250 87,000
  0.37
  308,089
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  12,960 12,950
  -0.23
  221,898
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  41,440 40,850
  -1.52
  127,045
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  12,550 12,250
  -2.23
  276,323
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,208 4,200
  -0.33
  3,320,661
 • قند و شکر
  قشکر
  1,731 1,725
  -0.58
  2,207,584
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  30,570 29,820
  -2.64
  97,769
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  1,592 1,600
  0.06
  7,074,891
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  25,150 26,100
  0.69
  7,103,974
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,945 1,917
  2.9
  1,230,358,076
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  27,950 28,000
  0.83
  444,797
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  56,250 56,200
  0.39
  137,571
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  13,800 13,780
  -4.97
  11,099,073
 • فلزات اساسی
  فسرب
  1,310 1,321
  0.46
  8,651,277
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  448,320 447,330
  2.09
  41,574
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  23,180 22,840
  1.06
  656,598
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  26,930 27,190
  4.98
  1,474,109
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  16,060 15,510
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  22,010 21,790
  2.93
  857,359
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  3,130 3,097
  0.62
  15,593,624
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  110,660 111,460
  4.99
  1,873,247
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  18,960 18,830
  1.78
  1,175,509
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,560 8,410
  -4.97
  2,729,705
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  7,800 7,860
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,140 3,092
  -4.98
  11,962,155
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  12,170 12,040
  -2.59
  1,090,473
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  12,360 11,980
  -2.2
  34,808,964
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  9,430 9,470
  -0.32
  2,557,443
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  2,876 2,937
  3.12
  7,117,228
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,430 8,270
  -2.36
  4,287,141
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  15,970 15,930
  -1.3
  6,959,625
 • مخابرات
  همراه
  7,580 7,500
  -1.06
  1,359,612
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,074 3,086
  0.55
  15,090,855
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,250 6,270
  0.32
  1,584,730
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  16,370 16,000
  -2.79
  1,181,782
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,250 3,181
  -2.72
  1,937,753
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,250 5,160
  -1.9
  6,173,391
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,080 7,010
  -1.41
  1,084,948
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  26,260 25,700
  -2.32
  414,240
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,316 4,290
  -0.72
  6,524,712
 • محصولات شیمیایی
  جم
  41,440 41,190
  -0.68
  205,694
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  16,860 17,440
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  6,640 6,630
  -0.3
  516,375
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  6,300 6,210
  -2.66
  4,960,410
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,115 5,182
  2.76
  112,310,071
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  5,870 5,700
  -3.23
  647,589
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  23,730 23,780
  0.25
  268,111
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  18,480 18,550
  -1.43
  802,432
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,064 3,118
  2.23
  2,196,667
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  25,540 25,100
  -1.72
  41,172
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  39,000 39,000
  0.28
  2,380,148
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  2,355 2,348
  -1.1
  22,774,408
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  93,510 93,480
  -2.85
  2,354,514
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,906 4,950
  1.02
  1,017,420
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  57,480 57,530
  0.09
  189,344
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  6,360 6,430
  1.1
  646,686
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  110,170 109,400
  -0.76
  79,224
 • فلزات اساسی
  فسازان
  3,341 3,310
  -3.39
  4,695,255
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  127,620 125,890
  -1.67
  138,542
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  10,370 10,400
  0
  7,255,568
 • فلزات اساسی
  کویر
  3,862 3,830
  -1.19
  3,929,680
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  967 965
  -1.03
  574,940,896
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  7,460 7,370
  -3.03
  3,068,852
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  35,940 35,940
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  36,430 35,940
  -1.21
  4,953,573
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  8,650 8,710
  1.63
  2,607,672
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  8,870 8,770
  -1.68
  556,527
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  2,602 2,619
  -1.1
  9,240,520
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,388 1,383
  -1.78
  8,099,511
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  11,380 11,380
  0
  431,824
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  36,830 37,150
  1.25
  440,539
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,405 1,417
  0.43
  7,917,568
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  18,750 18,650
  -2.3
  2,245,466
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  19,170 19,000
  -0.94
  277,669
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  100,370 100,700
  -2.35
  1,167,294
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  6,820 6,840
  0.44
  268,118
 • محصولات شیمیایی
  کیمیاتک
  23,320 23,440
  0.6
  490,102
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  3,744 3,740
  -0.21
  1,668,466
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  71,830 69,500
  -4.49
  2,025,667
 • فلزات اساسی
  فسبزوار
  26,000 25,520
  -2.07
  268,855
 • فلزات اساسی
  میدکو
  17,730 17,730
  0
  3,504,162
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,770 2,842
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,655 2,678
  4.98
  284,170,360
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  998,110 998,110
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  957,000 957,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  982,000 982,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  985,000 985,000
  -0.51
  12
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  1,007,335 1,007,335
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  999,500 999,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,035,000 1,035,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  944,300 944,300
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  1,011,000 1,011,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صملی404
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز304
  1,000,725 1,000,725
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز034
  1,000,378 1,000,378
  0
  5,000
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صغدیر408
  1,001,248 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010518
  991,453 988,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا049
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  مشیر304
  933,000 933,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  صرزم4411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صند412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010719
  949,900 949,900
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010819
  944,900 944,900
  -0.01
  40,005
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن502
  985,000 985,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن052
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد406
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صیبا503
  951,000 951,000
  0
  4,000
 • فلزات اساسی
  صغدیر504
  993,327 993,327
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ020318
  832,001 832,001
  -0.27
  31,800
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صغدیر505
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  صرازی505
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  23,450 23,650
  -3.07
  1,209,093
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  728 719
  -2.97
  355,745,670
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  105,500 106,300
  -0.28
  575,056
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  18,130 17,960
  -0.5
  1,026,976
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,699 2,688
  -1.18
  2,311,129
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,458 2,469
  4.97
  13,077,762
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  26,900 26,650
  -0.74
  989,667
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  12,890 13,190
  0.46
  5,966,675
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  6,870 6,870
  -0.43
  618,813
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,220 10,000
  -4.58
  1,501,679
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  6,310 6,360
  -3.64
  5,697,199
 • قند و شکر
  قچار
  10,810 10,600
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  19,460 19,970
  1.68
  11,056,735
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  14,170 13,940
  -1.69
  185,870
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,550 46,200
  1.65
  197,453
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  34,050 34,800
  2.2
  384,239
 • فلزات اساسی
  هرمز
  11,230 11,180
  -0.71
  1,695,203
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,510 16,030
  -2.55
  458,054
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  8,250 8,110
  -2.99
  260,811
 • فلزات اساسی
  ارفع
  11,680 11,610
  -0.68
  774,432
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  21,650 21,400
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  4,802 4,814
  1.13
  3,557,780
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  5,490 5,480
  -1.08
  1,003,470
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  7,610 7,700
  -1.16
  2,851,611
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  8,060 7,960
  -2.57
  1,006,019
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  6,210 6,210
  -2.2
  8,706,756
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,183 1,183
  -0.25
  8,871,557
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  3,363 3,271
  -3.2
  3,126,117
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  17,550 17,390
  -2.41
  1,856,806
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  6,450 6,420
  -1.83
  915,482
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  5,230 5,260
  0.57
  184,974
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  1,104 1,110
  0.91
  4,119,620
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  5,210 5,190
  -0.38
  277,053
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,922 2,940
  -0.24
  5,395,104
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  4,081 4,061
  -1.79
  2,306,700
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  تبرک
  7,030 7,080
  -1.67
  1,084,360
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بگیلان
  12,160 12,190
  0.25
  400,632
 • بدون صنعت
  مادیرا
  2,356 2,344
  -0.72
  4,625,293
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ومعلم
  1,272 1,258
  -1.02
  4,091,816
 • استخراج کانه های فلزی
  کگهر
  43,900 43,350
  -1.37
  191,374
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بزاگرس
  4,290 4,203
  -4.72
  2,040,237
 • خدمات فنی و مهندسی
  رنیک
  10,430 10,320
  0.29
  970,291
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بجهرم
  1,877 1,828
  -4.64
  11,014,182
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غویتا
  3,708 3,667
  -1.32
  14,873,627
 • مواد و محصولات دارویی
  هجرت
  16,940 16,930
  0.24
  568,609
 • مواد و محصولات دارویی
  دتوزیع
  29,550 29,000
  -2.36
  164,785
 • محصولات شیمیایی
  شصدف
  33,000 32,750
  1.55
  613,512
 • سرمایه گذاریها
  ومهان
  4,336 4,400
  1.73
  4,898,151
 • لاستیک و پلاستیک
  پیزد
  8,470 8,490
  -1.28
  912,865
 • سیمان، آهک و گچ
  ساوه
  50,550 50,550
  -0.1
  76,955
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگیلا
  10,960 10,970
  -3.43
  3,987,695
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رافزا
  52,850 52,200
  -1.23
  77,680
 • محصولات شیمیایی
  شگویا
  9,770 9,760
  0.1
  5,556,492
 • محصولات شیمیایی
  آریا
  72,300 72,450
  0.42
  1,071,384
 • هتل و رستوران
  گدنا
  11,040 10,970
  1.01
  1,135,393
 • محصولات شیمیایی
  شاروم
  13,180 13,080
  -1.88
  498,684
 • زراعت و خدمات وابسته
  زملارد
  9,940 10,000
  2.15
  1,225,546
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بنو
  3,740 3,765
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غصینو
  9,300 9,290
  -1.8
  2,850,213
 • محصولات چوبی
  چخزر
  26,700 26,900
  0.56
  729,236
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپیدار
  20,100 19,900
  -2.69
  331,290
 • فلزات اساسی
  فتوسا
  7,900 7,790
  -4.88
  5,327,299
 • فلزات اساسی
  فگستر
  8,730 8,660
  -4.94
  3,905,473
 • سیمان، آهک و گچ
  سغدیر
  14,120 13,600
  -3.89
  163,001
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآفرین
  3,715 3,769
  -0.16