تبریک، شما بعنوان سرمایه گذار حرفه ای حائز شرایط اولیه شده اید. نتیجه نهایی ۳ روز کاری بعد از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید. چنانچه مشتری کارگزاری نمی باشید با شما جهت پیشنهاد تشکیل پرونده تماس حاصل خواهد شد.