وزیر اقتصاد نوید داد؛ بورس اولین گزینه برای تأمین مالی می شود