گزارش هفتگی منتهی به 99/5/1
چهارشنبه 8 مرداد 1399

گزارش هفتگی منتهی به 99/5/1

قیمت خرید نقدی هر اونس طال در بورس فلزات لندن، اسپاتگلد، ۷۷۱۱ درصد یا ۴۳۷۴۳ دالر جهش کرد و به ۷۲۱۶۷۹۷ دالر رسید. تاکنون بیش از ۷۶ میلیون و ۳۴۴ هزار و ۱۳۲ مورد ابتال به کرونا گزارش شده است که در این بین ۶۳۳ هزار و ۹۲ نفر جان خود را از دست دادهاند. عضو شورای شهر اراک گفت: دالر ۹۳ هزار تومانی از کرونا وحشتناک تر است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه سپتامبر امروز با ۹۶ سنت معادل 0۷۶0 درصد رشد به ۳۴ دالر و ۶۱ سنت رسید ......
دانلود فایل